DLA RODZICÓW

Związek Harcerstwa Polskiego
Organizacja Pożytku Publicznego


Związek Harcerstwa Polskiego jest największą, liczącą 125 297 członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od prawie stu lat głównym celem działania Związku jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy - stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka.
Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. Wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

Pobierz pliki

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Zasady harcerskiego wychowania to:


Służba – czynna, pozytywna postawa wobec świata i drugiego człowieka, służba Bogu, Polsce i bliźnim;
Braterstwo – przyjacielska i serdeczna postawa wobec innych;
Praca nad sobą – nieustanne kształtowanie i doskonalenie własnej osobowości.

Dlaczego ZHP

 

 

Rozwój samodzielności i aktywności

Gromada zuchowa, drużyna harcerska, starszoharcerska, wędrownicza to doskonałe miejsce aktywności dzieci i młodzieży. W drużynach dzieci i młodzież przygotowują się do aktywnego, dorosłego życia. Przez szkołę harcerską przeszło wiele znanych i cenionych osób, zajmujących dzisiaj ważne stanowiska w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym. Harcerska szkoła życia i harcerski system wychowawczy odciska trwałe, pozytywne piętno na młodych ludziach i procentuje na całe dorosłe życie.

 

 

Atrakcyjny, dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży program

Program w drużynie zależy od potrzeb młodych ludzi, jako jednostek, potrzeb całej grupy oraz pomysłowości drużynowego. W skali organizacji nie ma takich pozytywnych rzeczy, których nie można zrobić w harcerskim mundurze.

Drużyna zajmuje się działalnością artystyczną, ekologiczną, turystyczną, obronnościową, ratownictwem medycznym, żeglarstwem. Są drużyny, które specjalizują się, w konkretnej działalności, ale większość drużyn i środowisk harcerskich podejmuje, wiele różnorakich działań. Wielką siłą harcerstwa jest jego różnorodność. Nigdy nie zapominamy o patriotyzmie i szeroko rozumianych wartościach chrześcijańskich. Harcerstwo jest wspaniałą przygodą.   

Bezpieczeństwo w ZHP

Związek Harcerstwa polskiego dba o bezpieczeństwo swoich członków, podejmując liczne działania, w szczególności:

- przeszkolenie instruktorów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Opracowane zostały w skali całej organizacji standardy szkoleń, które musi przejść każdy podejmujący funkcję wychowawczą w organizacji;

- instruktorzy zobowiązani są do zdobywania uprawnień państwowych, niezbędnych do organizacji szczególnych form aktywności, np. kierowników placówek wypoczynku letniego, zimowego, instruktorów żeglarstwa, itp.;

- działanie w zgodzie z państwowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wszyscy pełnoletni instruktorzy ZHP są również ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej. 

 

Charakter wychowawczy

Zgodnie ze Statutem wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa.
ZHP wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.
ZHP jest stowarzyszeniem apolitycznym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym.

Co zrobić, aby wstąpić do ZHP?

Krok 1

Rodzic poszukując drużyny, do której mogłoby należeć dziecko pierwsze kroki powinien skierować do szkoły, w której uczy się dziecko.

 

Krok 2

Jeżeli w szkole nie ma drużyny zapraszamy do Internetu. W Internecie znajdziecie Państwo informację, gdzie działa najbliższa drużyna.

MINISŁOWNIK HARCERSKO- POLSKI


Dla rodziców, którzy chcą wiedzieć, o czym mówi ich dziecko, kiedy wraca ze zbiórki, rajdu,
biwaku lub obozu harcerskiego.

Pobierz pliki

Darmowa strona www - zrób ją sam!